กระเพาะปัสสาวะ

อ

  • เป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ ยืดหดได้ ตั้งอยุ่ในอุ้งเชิงกราน Pelvic cavity มีรุปร่างขนาดและอยุ่ในตำแหน่งต่างๆ กัน สุดแล้วแต่เพศและวัย หรือเวลากระเพาะปัสสาวะเต็ม หรือว่าง ในเด็กกระเพาะปัสสาวะจะมีรุปร่างเหมือนกรวย และยื่นออกมาเหนือเชิงกราน กระเพาะปัสสาวะมีผนังหนาแบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ

1. ชั้นแรก เป็นชั้นนอกสุด มีเยื่อ เปอริโตเนียม Peritoneumหุ้มอยุ่

2. ชั้นที่สองเป็นกล้ามเนื้อเป็นชั้นที่หนาที่สุดมีกล้ามเนื้อ 3 ชั้น ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 เป็นเซลของกล้ามเนื้อเรรียงตัวตามยาว ส่วนชั้นกลางเซลวางตัวตามขวาง

3. ชั้นที่สามเป็นพวก Subumucous coat

4. ชั้นที่สี่ เป็นชั้นเยื่อเมือกและอยุ่เรียยงเป็นรอยย่น ๆ ในเวลากระเพาะปัสสาวะว่าง

กระเพาะปัสสาวะ
กระเพาะปัสสาวะ.jpg2

ปรีชา ไวยโภคา. (2554) .ระบบขับถ่ายปัสสาวะ. (พิมพ์ครั้งที่ 1).
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เอมพันธ์.

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s